Wkrótce sesja Rady Miasta Ostrołęki. Czego będą dotyczyć projekty uchwał?

W czwartek 28 maja odbędzie się sesja Rady Miasta Ostrołęki. Ponownie – ze względu na epidemię koronawirusa – zostanie zorganizowana nie w ratuszu, a w Szkole Podstawowej nr 10.

Sesja rozpocznie się o godz. 10.00. Projekty uchwał, którymi zajmować się będą radni, będą dotyczyć:

 • zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Ostrołęce oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie,
 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Traugutta” w Ostrołęce,
 • nieodpłatnego nabycia nieruchomości,
 • wystąpienia z porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnego wykonywania przez Miasto Ostrołęka i Gminę Lelis zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
 • zmiany uchwały w sprawie rozwiązania porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Ostrołęka i Gminą Olszewo – Borki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
 • wystąpienia z porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnego wykonywania przez Miasto Ostrołęka i Gminę Rzekuń zadań z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków,
 • wystąpienia z porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnego wykonywania przez Miasto Ostrołęka i Gminę Rzekuń zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
 • wystąpienia z porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnego wykonywania przez Miasto Ostrołęka i Gminę Lelis zadań z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków,
 • zatwierdzenia projektu pn. „Stworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w funkcjonującym Żłobku Miejskim w Ostrołęce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020,
 • zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Ostrołęki,
 • pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu (dot. pani B.T.W.),
 • wyborów uzupełniających ławników do Sądu Okręgowego w Ostrołęce i Sądu Rejonowego w Ostrołęce na kadencję 2020 – 2023,
 • zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2036,
 • zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,

Fot. Urząd Miasta Ostrołęki