Są pieniądze na stworzenie 25 miejsc w Żłobku Miejskim

Przybędzie 25 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w funkcjonującym Żłobku Miejskim w Ostrołęce.

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie poinformował Miasto Ostrołęka o przyjęciu do dofinansowania wniosku pn. „Stworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w funkcjonującym Żłobku Miejskim w Ostrołęce” do otrzymania dofinansowania.

Projekt ma na celu ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej 3 osób pozostających bez pracy oraz 17 osób posiadających zatrudnienie zamieszkujących miasto Ostrołęka. Realizowany będzie w okresie od: 01.07.2020r. do 31.12.2022r. Skierowany jest do osób
pracujących, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 oraz osób bezrobotnych lub osób biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3 w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopie wychowawczym.

W ramach projektu zaplanowano m.in.
− adaptację parteru budynku Żłobka Miejskiego w Ostrołęce na potrzeby zwiększenia liczby miejsc w żłobku o 25,
− wyposażenie pomieszczeń dostosowanych do funkcjonowania nowej grupy 25 dzieci,
− zatrudnienie personelu merytorycznego (opiekunek) i specjalistycznego (woźna) niezbędnego do funkcjonowania utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3,
− organizację i wyposażenie placu zabaw na terenie Żłobka Miejskiego w Ostrołęce.

Planowana wartość projektu 1.603.840,12 zł, w tym dofinansowanie: 1.283.072,08zł.

Uchwała zatwierdzająca projekt ma zostać podjęta na najbliższej miejskiej sesji. Jest to wymóg formalny niezbędnym do podpisania umowy o dofinansowanie projektu z instytucją pośredniczącą tj. Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie.

Fot. freestocks-photos z Pixabay