Są pieniądze na firmy, szkolenia, staże dla osób powyżej 30. roku życia. Łącznie prawie 8 mln zł

Rozpoczął się projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce. Dzięki niemu można otrzymać wsparcie na założenie przedsiębiorstwa czy na szkolenia.

Projekt nosi nazwę „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim (IV)”. Na lata 2021-2022 zaplanowano wydać na ten cel niemałe pieniądze, bo prawie 8 mln zł. W samym 2021 roku mowa o kwocie rzędu niecałych 4 mln zł (zdecydowana większość to wkład z Europejskiego Funduszu Społecznego).

Założenie projektu jest takie, aby zwiększyć szansę na zatrudnienie 483 osób w wieku 30 lat i więcej – 283 kobiet oraz 200 mężczyzn z Ostrołęki bądź powiatu ostrołęckiego – którzy pozostają bez pracy.

Można liczyć na wsparcie:

  • pieniądze na założenie działalności gospodarczej,
  • staż,
  • szkolenia.

Aby mieć możliwość otrzymania wsparcia, trzeba należeć do tzw. grup defaworyzowanych:

  • bezrobotni o niskich kwalifikacjach,
  • długotrwale bezrobotni, tj. pozostający bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy,
  • w wieku 50 lat i więcej,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • kobiety.

Powiatowy Urząd Pracy zapowiada: „Udzielenie wsparcia zostanie poprzedzone pogłębioną analizą umiejętności, predyspozycji, problemów zawodowych danego uczestnika projektu poprzez opracowanie/aktualizację IPD (indywidualny plan działania). Każdy uczestnik projektu otrzyma zgodną z IPD ofertę obejmującą formę wsparcia w celu poprawy jego sytuacji na rynku pracy lub pozyskaniu zatrudnienia.”

Fot. Pixabay