Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych: duże pieniądze trafią do gmin powiatu ostrołęckiego

11 inwestycji gmin z powiatu ostrołęckiego zostanie dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Największe pieniądze otrzyma gmina Łyse.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Pieniądze pochodzą z funduszu COVID-19.

Gminy, powiaty i województwa w całej Polsce otrzymały już 6 mld zł w ramach pierwszego etapu programu. Dzięki temu samorządy mogły rozpocząć realizację ważnych inwestycji, m.in. budowę i renowację dróg, modernizację i doposażenie szpitali oraz przychodni czy remonty szkół.

Drugi etap konkursu to kolejne 6 mld złotych na inwestycje ważne dla mieszkańców (4,35 mld w pierwszym, właśnie rozstrzygniętym naborze, a 1,65 mld w tym, który wkrótce będzie ogłoszony).

Kolejny zastrzyk pieniędzy dla mazowieckich samorządów z budżetu państwa wynosi 493 367 512,86 zł (do województwa mazowieckiego trafi w sumie 1 151 147 579,86 zł). Na liście dofinansowanych inwestycji znalazły się i te z powiatu ostrołęckiego. Jest ich 11:

 • Gmina Czarnia – budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (700 tys. zł)
 • Gmina Czarnia – budowa Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Surowem (1,5 mln zł)
 • Gmina Czerwin – termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czerwinie (1,5 mln zł)
 • Gmina Łyse – budowa i wyposażenie PSZOK, dodatkowo powstanie magazyn rzeczy odzyskanych oraz ścieżka edukacyjna wraz z salką szkoleniową (2 mln zł)
 • Gmina Łyse – rozbudowa gminnej sieci wodociągowej na terenie 9 miejscowości, która pozwoli na zapewnienie dostaw wody do 61% mieszkańców gminy Łyse (3 mln zł)
 • Gmina Myszyniec – rozbudowa, modernizacja i częściowa przebudowa sieci wodociągowej oraz rozbudowa, modernizacja i częściowa przebudowa kanalizacji sanitarnej (3 mln zł)
 • Gmina Olszewo-Borki – budowa gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w msc. Nowa Wieś wraz z wyposażeniem w niezbędny sprzęt (400 tys. zł)
 • Gmina Olszewo-Borki – budowa 100 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków (800 tys. zł)
 • Gmina Olszewo-Borki – budowa sieci kanalizacji sanitarnej rozdzielczej w gm. Olszewo-Borki. Wybudowane zostanie ok. 20,5 km sieci kanalizacyjnej w msc.: Olszewo-Borki, Nakły, Zabrodzie, Grabowo, Grabnik, Kruki, Łazy, Antonie, Drężewo, Nowa Wieś (2 mln zł)
 • Gmina Troszyn – modernizacja kotłowni gazowej zasilającej budynki: Szkoły Podstawowej w Troszynie oraz Centrum Kultury w Troszynie (600 tys. zł)
 • Gmina Troszyn – rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w msc. Grucele (900 tys. zł)

Rząd przekazał dodatkowo 250 mln zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin, na których funkcjonowały PGR-y.