Rodziny zastępcze. Tu zawsze najważniejsze jest dobro dziecka

W powiecie ostrołęckim 76 dzieci wychowuje się w rodzinach zastępczych. Miłość i opiekę znajdują w rodzinach zastępczych.

Obecnie funkcjonuje 45 rodzinnych form pieczy zastępczej. Mają one różny charakter prawny, ale wszędzie priorytetem jest dobro dziecka. Jest jeden  rodzinny dom dziecka, jedna rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego, 9 rodzin zastępczych zawodowych, 17 rodzin zastępczych niezawodowych i 17 rodzin zastępczych spokrewnionych.

Jest też Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom dla Dzieci” w Czarnowcu, w której obecnie przebywa 11 dzieci. Działa pna od 23 lutego 2018 roku.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce zachęca rodziny do współpracy. 

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które: dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej, nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona, nie są ograniczone w zdolnościach do czynności prawnych, wypełniają obowiązek alimentacyjny, mają stałe miejsce zamieszkania w Polsce, posiadają stan zdrowia umożliwiający sprawowanie właściwej opieki nad dziećmi, posiadają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb.

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące rodzinnej pieczy zastępczej można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, ul. 11 Listopada 68, w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 8.00 – 16.00, we wtorki w godzinach 8.00 – 17.00, w piątki w godzinach 8.00 – 15.00, pokój nr 10, tel. 29 764-62-33, 29 764-23-38.