Pszczelarzu, możesz otrzymywać SMS o możliwym zagrożeniu pasiek

„Wsparcie rynku produktów pszczelich ” – to nowy program realizowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w ramach ustawowych działań. Program ten ma wspierać branżę pszczelarską poprzez wypłatę środków finansowych dla uczestników mechanizmu Wspólnej Polityki Rolnej.

Takie wsparcie udzielane jest już od 1997 roku w Unii Europejskiej. Podyktowane jest ono potrzebą rozwoju terenów wiejskich oraz utrzymaniem równowagi ekologicznej. Ma też zapobiegać rozdrobnieniu produkcji i handlu miodem, skuteczniej pozwala zwalczać warozę .

Dofinansowanie może stanowić do 50 proc. wydatkowanych środków. Refundacji podlegają całkowite lub częściowe koszty netto poniesione na realizacje działań określonych w Krajowym Programie Wsparcia Pszczelarstwa. O dofinansowanie mogą ubiegać się grupy producentów rolnych w zakresie działalności pszczelarskich. Końcowym odbiorcą wsparcia rynków pszczelich są gospodarstwa pasieczne posiadające weterynaryjny numer identyfikacyjny lub posiadacze wpisu do rejestrów powiatowych lekarzy weterynarii.

Dofinansowaniem może być objęte: pomoc techniczna skierowana do pszczelarzy i zwalczania inwazji pasożytów i chorób w szczególności warozy dofinansowanie ma również ułatwić prowadzenie gospodarki wędrownej. Środki ze wsparcia mogą być przeznaczone na zasiedlenie uli oraz poprawę jakości produktów.

W sezonie 2017/2018 do KOWR zostały złożone 389 wnioski o refundację. W sezonie 2018/2019 złożono 377 projektów na realizację działań określonych w Krajowym Programie Wsparcia Pszczelarstwa.

W bieżącym kwartale KOWR planuje uruchomić portal www.eRolnik.gov.pl Dzięki wprowadzonym do portalu danym każdy zainteresowany rolnik będzie miał możliwość otrzymania bezpłatnej wiadomości sms o możliwym zagrożeniu dla swoich pasiek.

Wcześniej rolnik zanim wykona opryski musi o tym powiadomić portal kiedy będzie to robił i jakich użyje środków chemicznych.