Pierwszy rok Konstantego Radziwiłła. Podsumowanie

Minął rok urzędowania Konstantego Radziwiłła jako wojewody mazowieckiego. Wojewoda postanowił podsumować ten pierwszy okres swojej pracy.

BUDŻET WOJEWODY

Planowany tegoroczny budżet dla Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na początku 2020 roku wyniósł 9,3 mld zł (co daje 13 proc. udziału województwa mazowieckiego w budżecie wojewodów wg. ustawy budżetowej na 2020 roku).

Budżet Wojewody przekazywany jest na finansowane zadań z zakresu:

  • dotacje i subwencje w kwocie 8,7 mld zł, co daje 93,59 proc. budżetu,
  • wydatki bieżące jednostek budżetowanych w kwocie 557 486, co daje 5,96 proc. budżetu.

Pozostała część budżetu (ok 1 proc.) to m.in. współfinansowanie projektów z UE czy wydatki majątkowe.

W związku ze wzrostem zaplanowanych wydatków budżetowych, w okresie styczeń-październik 2020, plan budżetu wzrósł o 10, 61 proc. co daje łączną sumę 10 345 499 042,32 zł.

Reasumując, wykonanie budżetu wojewody w stosunku do planu po zmianach to 88,36 proc., co daje 9 140 899 695,00 zł w okresie styczeń-październik 2020 r.

WSPARCIE DLA MAZOWIECKICH RODZIN

Wojewoda Mazowiecki sukcesywnie wspiera mazowieckie rodziny, realizując rządowe programy społeczne i świadczenia na rzecz m.in. rodzin, osób starszych czy niepełnosprawnych na Mazowszu. Stanowi to ogromną część budżetu Wojewody. Na realizacje programów (500+, „Dobry Start” 300+, Posiłek w szkole i w domu, Opieka 75+, Senior+ i Karta Dużej Rodziny) na terenie Mazowsza dla mieszkańców województwa, Mazowiecki Urząd Wojewódzki przekazał łącznie ponad 6,5 mld zł.

Program 500+

Rządowy program, który okazał się finansowym fundamentem wsparcia rodzin. Program wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku i przyczynił się do znacznej poprawy sytuacji materialnej rodzin, wzmocnił je i nadał należny priorytet.

W 2020 roku, Mazowiecki Urząd Wojewódzki na realizację programu przeznaczył łącznie prawie 6,6 mld zł.

Do 30 listopada br., Wojewoda Mazowiecki przekazał ponad 5,8 mld zł.

Program Dobry Start 300+

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu ns dochód.

W 2020 roku, Mazowiecki Urząd Wojewódzki na realizację programu przeznaczył łącznie ponad 204,6 mln zł. 

Do 30 listopada br., Wojewoda przekazał ponad 203 mld zł.

Program Maluch+

Program „Maluch+” wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Beneficjenci programu mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki. „Maluch+” jest programem rocznym.

Celem programu „Maluch+” jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki.

Maluch + 2020

Wojewoda Mazowiecki w 2020 roku podpisał 380 umów na łączną kwotę ponad 45,3 mln zł Ponadto, do końca 2020 r. zaplanowano zawarcie 10 umów na łączną kwotę ponad 1,7 mln zł z modułu 3 i 4.

Maluch + 2021

W wyniku weryfikacji 29 ofert złożonych w ramach modułu 1 na utworzenie 930 nowych miejsc opieki nad dziećmi, województwo mazowieckie wynikiem konkursu dla JST ogłoszonego 24 listopada br., otrzymało kwotę dofinansowania w wysokości ponad 21 mln zł.

W ramach trwającego naboru dla Programu Maluch+ 2021, w modułach 2, 3 i 4 wpłynęło łącznie 399 ofert.

W ramach modułu 1, 2, 3 i 4 wystąpiono o dofinansowanie funkcjonowania 14 083 miejsc opieki.

W ramach modułu 3 wystąpiono o dofinansowanie w kwocie prawie 50 mln zł na utworzenie 5 457 nowych miejsc opieki.

Posiłek w szkole i w domu

Program skierowany zarówno do dzieci, uczniów, jak i osób starszych. Składa się z trzech modułów. Pierwszy moduł to wsparcie i posiłek adresowany do dzieci i młodzieży. Drugi to posiłek adresowany do osób starszych. Trzeci moduł zakłada doposażenie i poprawę standardu już działających stołówek (mających własną kuchnię i jadalnię) lub doposażenie tych, które nie działają tak, aby mogły zostać uruchomione lub  stworzenie nowych, a także wsparcie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, czyli jadalni.

W 2020 roku, Wojewoda Mazowiecki przeznaczył łącznie ponad 40,7 mln zł. na realizację zadań w zakresie programu.

Do 30 listopada br., Wojewoda przekazał ponad 33,3 mld zł.

Program Senior+

Wieloletni program na lata 2015-2020 polegający na wsparciu tworzenia placówek typu „Senior +”, w tym Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „Senior +” przez jednostki samorządu, których strategie rozwoju pomocy społecznej uwzględniają rozwój infrastruktury dla osób starszych lub w których brak jest innej infrastruktury pomocy społecznej tego typu. 

W 2020 roku, Wojewoda Mazowiecki przeznaczył i przekazał łącznie ponad 7,7 mln zł. na realizację zadań w zakresie programu.

Program Opieka 75+

Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej.

W 2020 roku, Wojewoda Mazowiecki przeznaczył łącznie prawie 1,7 mln zł. na realizację zadań w zakresie programu.

Do 30 listopada br., Wojewoda przekazał ponad 1,5 mln zł.

Karta Dużej Rodziny

To system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.

W 2020 roku, Wojewoda Mazowiecki przeznaczył ponad 197 tys. zł.na realizację zadań w zakresie programu.

Do 30 listopada br., Wojewoda przekazał ponad 160 tys. zł.

Fundusz Solidarnościowy

Program rządowy, którego celem jest wsparcia osób niepełnosprawnych. W 2020 roku, w związku z realizacją programu, na Mazowszu pozyskano łącznie ponad 31,3 mln zł dofinansowania. Z powyższych środków realizowane są cztery resortowe programy wspierające osoby niepełnosprawne oraz ich rodziny i opiekunów:

  • „Centra opiekuńczo-mieszkalne” na kwotę blisko 11,5 mln zł,
  • „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” na kwotę ponad 8,8 mln zł,
  • „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” na kwotę ponad 6,5 mln zł,
  • „Opieka wytchnieniowa” na kwotę blisko 4,5 mln zł.

INFRASTRUKTURA

Realizacja inwestycji drogowych na Mazowszu jest możliwa dzięki wydawanym decyzjom przez Wojewodę Mazowieckiego i dofinansowanych, w ramach programów rządowych tj. Fundusz Dróg Samorządowych czy Mosty dla Regionów. Celem programów jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej. W rezultacie to także zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. W ramach Funduszu możliwe jest finansowanie dużych, wieloletnich inwestycji, których realizacja często stanowi obciążenie dla budżetu samorządów.

Fundusz Dróg Samorządowych

Fundusz Dróg Samorządowych to jeden z priorytetowych instrumentów wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w zakresie budowy, przebudowy oraz remontu dróg lokalnych (gminnych i powiatowych).  Zgłoszone do dofinansowania zadania mogą uzyskać dofinansowanie wynoszące nawet 80 % kosztów ich realizacji, przy czym dofinansowanie jednego zadania nie może przekroczyć 30 mln złotych.

Fundusz Dróg Samorządowych 2020

Alokacja środków Funduszu na rok 2020 dla województwa mazowieckiego wynosi ponad 306 mln zł. W celu skutecznego wykorzystania tych środków Wojewoda Mazowiecki zawiera umowy o dofinansowanie zadań i przekazuje środki poszczególnym jednostkom samorządu terytorialnego. Zgodnie z zatwierdzonymi przez Wojewodę Mazowieckiego aktualnymi listami zadań rekomendowanych do dofinansowania, wskazane wyżej środki wykorzystane będą na realizację 195 zadań gminnych i powiatowych, w tym:

  • 69 zadań powiatowych (w tym 14, których realizacja rozpoczęła się w roku 2019),
  • 126 zadań gminnych (w tym 18, których realizacja rozpoczęła się w roku 2019).

Środki w wysokości blisko 228 mln zł przyznane zostały na zadania, których realizacja rozpoczyna się w roku 2020. Pozostałe środki, tj. ponad 78 mln zł przeznaczono na zadania rozpoczęte w roku 2019. Powyższe środki stanowią dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg gminnych i powiatowych o łącznej długości wynoszącej blisko 285 km.

Fundusz Dróg Samorządowych 2021

10 listopada br. Wojewoda Mazowiecki przekazał Ministrowi Infrastruktury listy zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu na rok 2021. W ramach przeprowadzonego naboru jednostki samorządu terytorialnego zgłosiły do dofinansowania 325 zadań, na których realizację przewidziano ponad 202 mln zł. Pozostałe blisko 100 mln zł stanowić będzie dofinansowanie zadań wieloletnich, zakwalifikowanych do dofinansowania w latach 2019-2020.

Fundusz Dróg Samorządowych – podsumowanie

Dzięki Funduszowi Dróg Samorządowych, w latach 2019-2020 samorządom województwa mazowieckiego przyznano ponad 790 mln zł wsparcia na budowę, przebudowę oraz remont dróg lokalnych – dofinansowaniem objęto ponad 940 km dróg gminnych i powiatowych. Powyższe przyczyniło się do podniesienia zarówno parametrów technicznych dróg lokalnych jak i bezpieczeństwa ich użytkowników.

– Fundusz Dróg Samorządowych daje samorządom szansę na wzmocnienie rozwoju w wielu obszarach tj. m.in. poprawę jakości życia i stworzenie przedsiębiorcom możliwości do dynamicznego rozwoju. Zakwalifikowanie się samorządu do programu to także potwierdzenie na to, że dana jednostka sprawnie działa. Przekazane pieniądze przekładają się na projekty, w konkretnych miejscach – miastach, wsiach. To inwestycje, które służą lokalnym społecznościom – powiedział Wojewoda Mazowiecki.

Mosty dla Regionów

Głównym celem rządowego programu Mosty dla regionów jest uzupełnienie lokalnej infrastruktury drogowej o brakujące przeprawy mostowe. W programie Mosty dla regionów przeprawy mogą powstawać w ciągach dróg zarządzanych przez samorządy, tj. na drogach gminnych, powiatowych czy wojewódzkich.

Mosty dla Regionów w województwie mazowieckim

W ramach programu, w 2020 rokudofinansowanie otrzymały dwa zadania polegające na opracowaniu dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwoleń na budowę mostów. Beneficjentami zostali: Powiat Ostrołęcki i Powiat Garwoliński.

Powiat Ostrołęcki – na realizację zadania w latach 2019-2022 powiat otrzymał dotację w kwocie ponad 1 mln zł na opracowanie dokumentacji budowy mostu na rzece Narew wraz z dojazdami. Budowa przeprawy mostowej przez rz. Narew wraz z drogą dojazdową łączącą drogę krajową nr DK61 w miejscowości Teodorowo, Gmina Rzekuń, Powiat Ostrołęcki, z drogą powiatową nr 2539W w miejscowości Łęg Przedmiejski, Gmina Lelis, Powiat Ostrołęcki, Województwo Mazowieckie

Powiat Garwoliński – na realizację zadania w latach 2020-2024 powiat otrzymał dotację w kwocie ponad 23,3 mln zł na opracowanie dokumentacji budowy mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi.

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej jest  państwowym funduszem celowym. Pozwala na dofinansowanie przywrócenia lokalnych połączeń autobusowych. Dzięki temu mieszkańcy, przede wszystkim z mniejszych miejscowości, będą mogli dotrzeć środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia i instytucji kultury. Zwiększenie siatki połączeń autobusowych stworzy także możliwość znalezienia pracy w miejscowościach, do których dojazd był dotychczas utrudniony lub niemożliwy. 

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych 2020

W 2020 roku, Wojewoda Mazowiecki w okresie od stycznia do października 2020 roku, przekazał organizatorom publicznego transportu zbiorowego ponad 17,6 mln zł (co daje 100 proc. otrzymanych środków) dopłat z rządowego programu Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Ponadto, od listopada 2019 roku do października 2020 roku Mazowiecki Urząd Wojewódzki przekaże łączną sumę ponad 18,2 mln zł na realizację zadań.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

W ramach zwalczania negatywnych skutków epidemii COVID-19, w 2020 roku przygotowano program pn. „Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych”, którego środki przeznaczone są na dotacje dla gmin, powiatów i miast, w wysokości od 0,5 mln zł do aż ponad 93 mln. Beneficjenci dofinansowanie mogą wykorzystać na bliskie ludziom inwestycje, tj. m.in.: budowę żłobków, przedszkoli czy drogi – a także inne niezbędne lokalnie działania. Źródłem finansowania projektu jest Fundusz COVID-19, jak zapowiadał Wojewoda „pieniądze przyznawane są gminom i powiatom w formie przelewów, na ich wniosek bez zbędnej biurokracji”. Ponadto, uzyskane wsparcie jest bezzwrotne.

W pierwszej turze składania wniosków o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego, dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ubiegały się wszystkie uprawnione samorządy – w sumie 351 jednostek na kwotę 657,8 mln zł, co daje 100 proc. zarezerwowanej kwoty dla województwa.

W ramach drugiego naboru wniosków do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wpłynęło 1 075 wniosków z gmin i powiatów. Wnioski te opiewają na łączną kwotę ponad 7,5 mld zł. Ostatniego dnia naboru, tj. 30 września br. wpłynęło 540 wniosków.

W związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną, Wojewoda przez cały rok realizował działania przeciwepidemiczne, wspierając finansowo różne gałęzie życia społecznego tj.: transport, bezpieczeństwo publiczne czy mazowieckie rodziny. Ponadto, w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy przy zwalczaniu epidemii, Wojewoda zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Domów Pomocy Społecznej, Ratownictwa Medycznego czy placówek medycznych sukcesywnie przekazywał i przekazuje niezbędne środki ochrony osobistej oraz sprzęt pochodzący z Agencji Rezerw Materiałowych.

Razem Bezpieczniej

Program „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka to wieloletni program (2018-2020), którego celem jest wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych. O dofinansowanie projektów mogły ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe.

Wojewoda Mazowiecki rekomendował 21 projektów. Po ocenie merytorycznej zgłoszonych wniosków, MSWiA przyznało dofinansowanie dla 8 beneficjentów z województwa mazowieckiego na łączną kwotę  prawie 800 tys. zł. Na terenie Mazowsza, wyróżniono 5 powiatów, 2 miasta i jedną gminę. Z uzyskanych środków, samorządy mogły m.in. poprawić bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych.

– Mam nadzieję, że doposażenie tych ośmiu przejść dla pieszych w województwie mazowieckim, które wiąże się z ich unowocześnieniem, doprowadzi do tego, że uratujemy niejedno życie – powiedział Wojewoda.

Konstanty Radziwiłł podkreślił, że suma prawie 800 tys. zł to niebagatelna kwota, a pieniądze zostaną przeznaczone na modernizację i unowocześnienie, jak również doposażenie i wprowadzenie różnego rodzaju zabezpieczeń na przejściach dla pieszych.

Dofinansowane projekty są w trakcie realizacji.

PROGRAMY I PROJEKTY WOJEWODY

Wojewoda Mazowiecki oprócz realizacji programów rządowych, przez okres sprawowania urzędu z zaangażowaniem kontynuował wieloletnie programy tj.: „Czyste Powietrze”, „Razem Bezpieczniej”, „Narodowe czytanie”, „Kartka świąteczna” czy „Niepodległa”.

Niepodległa

W ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022 r., Wojewoda Mazowiecki zainaugurował tegoroczną kampanię pod nazwą „Pamiętamy! – 100-lecie Bitwy Warszawskiej”, realizowaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie. W ramach projektu zaprezentowano trzy filmy z cyklu „Wolność jest w nas, czyli Zwycięstwo 1920 roku”, poświęcone 100-leciu Bitwy Warszawskiej, przeprowadzony został konkurs na najlepszy komiks o tematyce Bitwy Warszawskiej oraz zaprezentowane były wystawy poświęcone Bitwie Warszawskiej.

Celem kampanii jest przypomnienie, że Bitwa Warszawska jedna z najbardziej decydujących bitew w dziejach świata, rozszerzanie wiedzy o bohaterach walczących o wolną Polskę i wzmacnianie poczucia wspólnoty narodowej, czy kształtowanie postaw patriotycznych.

Edukacja przeciwpowodziowa dzieci i młodzieży w 2020 roku

Wojewoda Mazowiecki w sierpniu br. podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie państwowej jednostki budżetowej w formie przekazania środków na dofinansowanie realizacji zadania  pn.: „Edukacja przeciwpowodziowa dzieci i młodzieży w 2020 roku” na łączną kwotę 100 tys. zł. Planowana liczba osób objętych realizacją zadania – 2 000 dzieci i młodzieży. Celem zadania jest m.in. szerzenie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa powodziowego wśród dzieci i młodzieży oraz nauczanie odpowiednich reakcji w przypadku wystąpienia powodzi.

Mając na uwadze bieżącą sytuację epidemiologiczną, Mazowiecki Urząd Wojewódzki odstąpił od realizacji zadania w 2020 r.

Czyste Powietrze

Konstanty Radziwiłł kontynuuje rozpoczętą w 2017 roku kampanię „Czyste mazowieckie”, która wpisuje się w program Ministerstwa Środowiska na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce. Program dofinansowywany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Głównym celem programu jest nie tylko wyjaśniać przyczyny powstawania zjawiska smogu, ale przede wszystkim zachęcać mieszkańców województwa mazowieckiego do podejmowania działań, które służą zmniejszeniu emisji szkodliwych zanieczyszczeń do powietrza. „Czyste Powietrze”, to rozbudowany ekologiczny program edukacyjno-informacyjny dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych realizowany na terenie Mazowsza.

Podczas podsumowania działań, Wojewoda przypomniał, że w ubiegłorocznej edycji, wiedzę o działaniach na rzecz lepszego powietrza przekazano w 50 szkołach (w 40 gminach) i przeszkolono ponad 2,6 tys. uczniów w trakcie szkoleń, warsztatów i konkursów dla młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Ponadto,  zorganizowano także edukacyjne warsztaty dla rodzin i uczniów.

– Mamy nadzieję, że atrakcyjna forma szkoleń i warsztatów zachęci dzieci i młodzież z Mazowsza do zaangażowania w ochronę środowiska i ekologię. Dbałość o środowisko to nasze wspólne zadanie. Pamiętajmy, że jako dorośli powinniśmy też dawać dobry przykład – mówił Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł w trakcie prowadzonej kampanii.

Karta Świąteczna Wojewody

Konkurs na „Kartkę świąteczną Wojewody”, przeznaczony jest dla wychowanków mazowieckich całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych. Prace mogą być wykonane dowolną metodą plastyczną, przez jedną osobę. Autorom zwycięskich prac zostaną wręczone nagrody indywidualne, natomiast –  placówki, z której pochodzą laureaci, otrzymają nagrody rzeczowe.

W ubiegłym roku do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło 71 prac.

– To nie są łatwe wybory. Każda z kartka jest cenna, wszystkie wykonane są z wielką starannością i oddają atmosferę zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. -powiedział Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł.

Kontynuując tradycję, Konstanty Radziwiłł również w tym roku zaprasza do wzięcia udziału w trzynastej edycji konkursu. Jak co roku, zwycięskie prace zostaną rozesłane jako kartka świąteczna z życzeniami bożonarodzeniowymi Wojewody do najważniejszych osób w państwie.

Konstanty Radziwiłł czeka na zgłoszenie prac do 18 grudnia br., Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 21 grudnia br.