Ostrołęka będzie miała Młodzieżową Radę Miasta?

To będzie nowość. Ostrołęka być może będzie miała Młodzieżową Radę Miasta.

Głosowanie nad projektem uchwały o utworzeniu Młodzieżowej Rady Miasta odbędzie się 25 kwietnia, na sesji Rady Miasta.

Oto kilka informacji o niej:

 • Rada będzie reprezentacją młodzieży uczącej się na terenie Ostrołęki. Jej członkami mogą być reprezentanci szkół ponadpodstawowych. Jej skład liczyć będzie 23 osoby,
 • będzie organem o charakterze konsultacyjnym organów miasta w sprawach dotyczących młodzieży ostrołęckich szkół ponadpodstawowych, z wyłączeniem szkół dla dorosłych i uczelni wyższych,
 • jej kadencja trwać będzie 2 lata,
 • jej członkowie będą pracować społecznie. W uzasadnieniu projektu uchwały czytamy jednak, że: „Po utworzeniu Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęki zasadne jest zaplanowanie środków finansowych w budżecie Miasta z przeznaczeniem na statutową działalność Młodzieżowej Rady”.

Zadania Młodzieżowej Rady Miasta to:

 • wyrażanie opinii, postulatów i wniosków w sprawach istotnych dla środowiska młodzieżowego Ostrołęki,
 • opiniowanie uchwał i zamierzeń samorządowych dotyczących młodzieży, o ile organy miasta wystąpią o taką opinię,
 • inicjowanie działań dotyczących życia młodych ludzi w Ostrołęce,
 • podejmowanie działań w zakresie upowszechniania idei samorządowej,
 • inspirowanie i koordynowanie inicjatyw młodych ludzi,
 • prowadzenie działalności informacyjno-doradczej,
 • nawiązywanie współpracy z młodzieżą gmin partnerskich oraz organizacjami młodzieżowymi w kraju i za granicą, działającymi na rzecz młodzieży w ramach współpracy prowadzonej przez miasto Ostrołęka.