Miasto ogłasza konkursy na dyrektorów szkół i przedszkoli

Prezydent Ostrołęki Łukasz Kulik ogłosił konkursy na dyrektorów placówek prowadzonych przez miasto. Przed nami 10 naborów.

Konkursy przeprowadzi komisja powołana przez prezydenta. Kandydaci na nowych dyrektorów swoje aplikacje muszą złożyć do 11 czerwca.

Konkursy na stanowiska dyrektorów ogłoszono dla następujących placówek:

  • Przedszkole Miejskie nr 1 (obecnie Donata Leszczyńska)
  • Przedszkole Miejskie nr 7 (obecnie Elżbieta Waszczyk)
  • Przedszkole Miejskie nr 13 (obecnie Grażyna Lis)
  • Przedszkole Miejskie nr 15 (obecnie Marzena Kołakowska)
  • Szkoła Podstawowa nr 1 (obecnie p.o. Zbigniew Milewski)
  • I Liceum Ogólnokształcące (obecnie Anna Maksimowska)
  • III Liceum Ogólnokształcące (obecnie p.o. Ewa Oleksiak)
  • Zespół Szkół Zawodowych nr 4 (obecnie Anna Przygoda-Majewska)
  • Centrum Kształcenia Zawodowego (obecnie Stanisław Grzyb)
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (obecnie Iwona Domańska)

Stanowiska dyrektorów szkół i placówek powierza się kandydatom wyłonionym w drodze konkursu na okres 5 lat szkolnych.

Obecna kadencja dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Ostrołęce upływa z dniem 31 sierpnia 2019 r. Z dniem 1 września 2019 roku zostanie powołany  dyrektor  wyłoniony w drodze ogłoszonego konkursu, jednak zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245) z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowa placówka kształcenia praktycznego staje się Centrum Kształcenia Zawodowego, a art. 51 ust.1 zobowiązuje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasową publiczną placówkę kształcenia praktycznego do stwierdzenia przekształcenia tej placówki w publiczne centrum kształcenia zawodowego w terminie od dnia 1 września 2019 r. do dnia 30 listopada 2019 r., w drodze uchwały.

Podobna sytuacja dotyczy konkursu na dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego, które aktualnie samodzielnie nie funkcjonuje, bo wchodzi w skład Zespołu Szkół nr 5 im. Unii Europejskiej, który z dniem 31 sierpnia br. przestaje istnieć (wygaszone Gimnazjum).

W związku z powyższym nazwy te zostały użyte celowo, bo takie nazwy będą nosiły od 1 września 2019 roku instytucje edukacyjne, którymi pokierują powołani dyrektorzy.