Masz biznes związany z wodą? Wody Polskie wprowadzają ulgi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wprowadza pomoc podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą i najbardziej dotkniętym obecną sytuacją epidemiczną poprzez spadek obrotów lub zawieszenie działalności.

Dlatego firmy mogą zgłaszać wnioski do odpowiednich Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej o przesunięcie terminu płatności o 90 dni za dzierżawy gruntów pokrytych wodami. Po tym terminie będzie możliwość rozłożenia ich na raty lub umorzenie.

W szczególności dotyczy to branż, które prowadzą: szeroko rozumiane usługi turystyczne – czyli hotele, pensjonaty, żegluga turystyczna; usługi gastronomiczne; usługi związane z  transportem wodnym.

Zarządzenie Prezesa PGW Wody Polskie zakłada możliwość przesunięcia do 90 dni terminu płatności opłat za korzystanie z gruntów pokrytych wodami.

Wprowadzone rozwiązanie ma charakter pomocowy w sytuacji braku rozwiązań ustawowych.

Zainteresowany podmiot może złożyć do właściwego miejscowo dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie regionalnego zarządu gospodarki wodnej wniosek wraz z uzasadnieniem, które zawiera:

a) numer i datę umowy użytkowania, dzierżawy lub najmu nieruchomości;

b) rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, wymienionej w przepisach Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r., w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 566 z późniejszymi zmianami),

c) wykaz nieruchomości niezbędnych dla prowadzonej działalności gospodarczej,

d) oświadczenie woli o nieprowadzeniu działalności gospodarczej i niepobieraniu opłat w związku z korzystaniem tej nieruchomości,

e) proponowany termin przesunięcia płatności, nie więcej niż 90 dni od terminu pierwotnego.

Zawarty zostanie następnie aneks do obowiązującej umowy przesuwający termin płatności. Po tym terminie pomioty gospodarcze mogą rozważać złożenie wniosku o umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty należności.

  Link do zarządzeń:  http://wody.gov.pl/strefa-klienta/110-strefa-klienta/1019-zarzadzenia-prezesa-pgw-wody-polskie