Łukasz Kulik szuka pomocnika. Wiceprezydent Ostrołęki poszukiwany

Czy w Ostrołęce zostanie utworzone stanowisko drugiego wiceprezydenta? O tym pewnie dowiemy się niebawem, ale w historii Ostrołęki już bywało, że wiceprezydentów było dwóch. Wymagania nie są wygórowane. Te niezbędne to w zasadzie niekaralność, wykształcenie wyższe i staż pracy minimum 6 lat. Wymagane dokumenty należny złożyć do południa 15 czerwca.

Konkurs został ogłoszony 1 czerwca. Oto wymagania:

  1. Wymagania niezbędne: 1) Obywatelstwo polskie. 2) Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych. 3) Brak skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe. 4) Wykształcenie – wyższe. 5) Doświadczenie zawodowe – staż pracy minimum 6 lat. Wymagania dodatkowe: 1) znajomość regulacji prawnych, w szczególności z zakresu: prawa samorządowego, prawa administracyjnego, finansów publicznych, zamówień publicznych, 2) umiejętność dobrej organizacji pracy, komunikatywność, samodzielność, kreatywność, odpowiedzialność, rzetelność, odporność na stres, umiejętność kierowania zespołami pracowniczymi, 3) preferowane wykształcenie wyższe o kierunkach: prawniczym, administracyjnym, ekonomicznym, lub zarządzanie. 4) preferowane doświadczenie w pracy w administracji publicznej, w szczególności na stanowisku kierowniczym.
  2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 1) zastępowanie Prezydenta Miasta w przypadku jego nieobecności, 2) nadzorowanie w szczególności prowadzenia spraw z zakresu: planowania przestrzennego, pomocy społecznej, spraw obywatelskich i rejestracji stanu cywilnego, 3) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Prezydenta Miasta.
  3. Informacja o warunkach pracy: 1) zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie powołania, 2) praca będzie wykonywana w budynku urzędu, przy pl. gen. Józefa Bema 1 w Ostrołęce, 3) bezpieczne warunki pracy, 4) praca wymagać może przemieszczania się, 5) duża samodzielność, 6) częsty kontakt z przedstawicielami administracji rządowej, samorządowej oraz przedstawicielami środków masowego przekazu, 7) stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze.
  4. Wskazanie wymaganych dokumentów w ofercie pracy: 1) CV, list motywacyjny. 2) Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie. 3) Kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy. W przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu lub inne dokumenty, potwierdzające wymagany staż pracy. 2) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. 3) Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego. 4) Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz braku prawomocnego skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 5) Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji wg załączonego wzoru do ogłoszenia o naborze. 6) Wykaz załączonych dokumentów. 7) Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić dane osoby składającej ofertę jak imię, nazwisko i adres zamieszkania wraz z podaniem nazwy stanowiska pracy, na które prowadzony jest nabór.
  5. Inne informacje: 1) Proces rekrutacji prowadzony jest przez komisję rekrutacyjną powołaną przez Prezydenta Miasta. 2) Oferty kandydatów zostaną ocenione pod względem wymagań niezbędnych, następnie Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. 3) Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu na każdym etapie, bez podania przyczyn. 4) Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej odwołanie nie przysługuje. 5) Powołanie może być poprzedzone konkursem, choćby przepisy szczególne nie przewidywały wymogu wyłonienia kandydata na stanowisko wyłącznie w wyniku konkursu, zgodnie z art. 681 ustawy z dn. 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019r. poz. 1040 ze zm.).
  6. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów. Osoby zainteresowane zatrudnieniem, są proszone o składanie kompletu wymaganych dokumentów wskazanych w pkt. 4 ogłoszenia do dnia 15 czerwca 2020r. do godziny 12.00 w Punkcie Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Ostrołęce, znajdującego się w Ostrołęce, przy Pl. Gen. Bema 1 lub przesłanie ich na adres urzędu drogą pocztową (decyduje data wpływu do urzędu).
0 0 zagłosuj
Ocena artykułu
5 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze
Lati

Kaszana będzie najlepszy, zna urząd, umie zbierać papiery, dużo wie o swoim szefie…

Krak

Najlepszy byłby Staś Sz. , czerwony na gębie i nie tylko, poprawny ideowo i wziąłby zarazem etat szefa komórki pop w urzędzie

bug

Ciekawe czy się znajdzie chętny, żeby robić robotę za dwóch nierobów

Cybula

A może Majkus, słynny donosiciel. Wprawdzie skazany, ale kumpel Ogrodnika

Anka

Lepiej żeby sam zrezygnował i dalej nie niszczył Ostrołęki