Ludność Ostrołęki w statystykach

Urząd Statystyczny w Warszawie opracował dane dotyczące ludności w Ostrołęce w 2019 roku. Zestawiono je z liczbami za poprzedni rok.

A z przedstawionych danych wynika, że w 2019 roku (w porównaniu z 2018):

  • spadła nieznacznie liczba mieszkańców Ostrołęki do 52,1 tys.,
  • aż o 20% spadła liczba małżeństw,
  • mniej mieliśmy urodzeń, a więcej zgonów

Więcej ciekawych i pełnych danych znajdziecie na infografice poniżej. Wyjaśniamy też kilka pojęć, które się na niej pojawiają:

  • przyrost naturalny – różnica między liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów w danym okresie
  • współczynnik obciążenia demograficznego – stosunek liczby dzieci (0-14 lat) i osób w starszym wieku (65 i więcej lat) do liczby osób w wieku 15-64 lata
  • wskaźnik starości – liczba osób w wieku 65 i więcej lat przypadająca na 100 osób w wieku 0-14 lat
  • feminizacja – liczba kobiet przypadająca na 100 mężczyzn
  • mediana wieku – wskazuje przeciętny wiek osób w danej zbiorowości (np. zamieszkującej określone terytorium). Wartość mediany wyznacza granicę wieku, którą połowa osób w danej zbiorowości już przekroczyła, a druga połowa jeszcze nie osiągnęła
Źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie