Ile osób korzystało z pomocy społecznej w Ostrołęce?

Prawie 7% mieszkańców Ostrołęki korzystało w 2019 roku z pomocy społecznej. Tak wynika ze sprawozdania przygotowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce.

Pomocą społeczną w 2019 roku objętych było 1 626 rodzin z Ostrołęki, czyli łącznie 3 512 osób. 2414 osób otrzymało decyzją świadczenie. W stosunku do 2018 r. to spadek o 5,08% rodzin potrzebujących pomocy społecznej.

Najczęściej ze świadczeń korzystają rodziny z jednym i dwojgiem dzieci (wbrew dominującym w społeczeństwie przekonaniu, że problem ten dotyczy głównie rodzin wielodzietnych). Z trudnościami zmagają się też rodziny niepełne, w których występuje brak któregoś z rodziców. W większości przypadków są to samotne matki. W 2019 roku pomoc społeczna trafiła do 284 takich rodzin. Liczną grupą korzystającą ze wsparcia MOPR są rodziny emerytów i rencistów (448 rodzin).

Najczęstszymi przyczynami przyznania wsparcia były długotrwała lub ciężka choroba, ubóstwo, bezrobocie (któremu towarzyszą takie problemy jak uzależnienia, przemoc, bezdomność), bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych.

W 210 rodzinach (305 osób) objętych pomocą występuje alkoholizm. MOPR zastrzega jednak, że nie są to na pewno pełne dane. Wszystko przez to, że w wielu rodzinach problem z alkoholem jest ukrywany, a niestety jest on trudny do zdiagnozowania.

Wszystkie te informacje znaleźć można w „Sprawozdaniu z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce za 2019 rok”. Dokument przyjęty był na sesji Rady Miasta z 19 czerwca.

Źródło: Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce za 2019 r.